Phranakhon Rajabhat University Phranakhon Rajabhat University
PNRU เพื่อการพัฒนาครู PNRU เพื่อการพัฒนาครู
TH | EN
หน้าหลัก
การศึกษาปฐมวัยภาษาไทยคณิตศาสตร์ + การวิจัยในชั้นเรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (สาขาวิชาป.บัณฑิต) + การจัดทำสื่อและวิธีการใช้สื่อคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ปีที่ 1 (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) + การจัดทำสื่อและวิธีการใช้สื่อคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ปีที่ 2 (สาขาวิชาคณิตศาสตร์) + การจัดทำสื่อและวิธีการสื่อคณิตศาสตร์สำหรับประถมศึกษา ปีที่ 3 (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)วิทยาศาสตร์ + การคิดในศตวรรษที่ 21 (สาขาวิชาฟิสิกส์) + การจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป)สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสุขศึกษาและพลศึกษาศิลปะ + มรดกไทยการแต่งกายสี่ภาค สำหรับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1  (สาขาวิชานาฎศิลป์) + การซ่อมเครื่องดนตรีและการปฏิบัติเบื้องต้น (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศสื่อการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ
ถ่ายทอดสดพบปะพูดคุยLink MOOCคู่มือการใช้ระบบ
ข้อมูลทั่วไป
Mike
นายกสภามหาวิทยาลัย
Mike
รักษาราชการแทนอธิการบดี